با توجه به استفاده فرش ماشینی در شرایط مختلف و احتمال ایجاد لکه های گوناگون و کثیفی در سطح فرش برای نگهداری بهتر از فرش های شما و تمیز کردن لکه های فوق در جدول مقابل، لیست لکه های معمولی و عمومی و نحوه بر طرف کردن آنها با توجه به منشاء آن ها بیان می گردد. هر کدام از لکه ها را بر اساس جدول مربوط و ترکیب دستورالعمل های زیر تمیز نمایید.

روش های لکه زدایی:

1-لکه هایی که قابل برداشتن است بوسیله قاشق بردارید.

2- محلولی از سرکه سفید و شامپوی فرش و آب ولرم تهیه کرده روی محل لکه بریزید.113

3- محلولی از شامپوی فرش و آب ولرم تهیه کنید.

4- پارچه سفید و تمیزی که آغشته به تینر و یا الکل سفید می باشد را روی محل لکه قرار داده و مالش دهید.

5- پارچه سفید و تمیزی که آغشته به محلول شامپوی فرش و آب ولرم می باشد را روی محل لکه قرار دهید.

6- محل لکه را طوری مالش دهید که مواد لکه زا بطور کامل در محلول حل شود.

7- با یک پارچه سفید و خشک محل لکه را بطور کامل مالش دهید تا اثرات لکه و آب حاوی آن بخوبی پاک شده و جمع شود.

8-بگذارید لکه خشک شود سپس با جارو آنرا تمیز کنید.

9- یک تکه یخ روی لکه برای فریز شدن قرار دهید.

10- لکه را با الکل سفید خیس کنید.

11-از محلول آب و آمونیاک 10% استفاده کنید.

12- از محلول آب سرد و شامپو استفاده کنید.

13- از پارچه سفید آغشته به استون استفاده کنید.